NenTangMucVuGiaoXu 2021-2023

Chương trình Khóa 2021-2023

NenTangMucVuGiaoXu-2021-2023-toPost

 

Bài Thuyết Trình và Bài Tập

Năm thứ I:

  1. Mạc Khải và Đức tin (Revelation/Faith) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  2. Chúa Giêsu, Sự Mạc khải trọn vẹn (Jesus the Fullness of Revelation) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  3. Dẫn nhập Cựu ước (Introduction to the Old Testament) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  4. Dẫn nhập Tân ước (Introduction to the New Testament) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  5. Đức Chúa Thánh Thần (The Holy Spirit) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  6. Kinh Tin Kính (The Creed) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  7. Hội Thánh (The Church) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  8. Phụng vụ (Liturgy) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  9. Đức Maria và Các Thánh (Mary and the Saints) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT

Năm thứ II:

  1. Các Bí tích Khai tâm (Sacraments of Initiation) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  2. Các Bí tích Chữa lành (Sacraments of Healing) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  3. Các Bí tích Phục vụ cho sự Hiệp thông (Sacraments at the Service of Communion) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  4. Cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu (Prayer in the Christian Life) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  5. Những Nguyên tắc Luân lý – Sống đời sống Luân lý (Moral Principles – Living a Moral Life) Bài tập:    Việt Ngữ   English
  6. Giáo Huấn Xã hội của Giáo Hội Công giáo (Catholic Social Teachings) – Bài tập:    Việt Ngữ   English Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  7. Mục vụ và Văn hóa (Ministry and Culture) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  8. Sứ vụ Tông đồ (Discipleship) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  9. Ơn gọi Giáo dân trong Sứ mệnh và Phục vụ (Call of Laity in Mission and Service) – Bài tập:    Việt Ngữ   English