Đào Luyện Mục vụ Giáo Xứ

 

A. Đào Luyện Mục vụ Giáo Xứ:

là khóa huấn luyện với 18 đề tài về nền tảng thần học  dành cho các Thừa tác viên Giáo dân để tham gia các mục vụ trong Giáo xứ như Đọc Sách, Cho Rước Lễ, Giảng viên Giáo lý, Giúp lễ, Ban Phụng vụ, Đoàn/Ca trưởng Ca đoàn….

Chương trình này thay thế cho chương trình “Faith Beyond 2000 Part I and II”.

Sau khi hoàn tất, các Thừa tác viên (kể cả Giảng viên Giáo lý) nhận được “Chứng chỉ Mục vụ Giáo Xứ” (Pastoral Ministry Certification) do Institute for Leadership in Ministry – Địa Phận San Jose cấp.

Chương trình: bao gồm 19 đề tài về nền tảng thần học dành cho các Thừa tác viên Giáo dân và được hoàn tất trong vòng hai năm.

*** Các tài liệu tham khảo liên quan đến khóa học, có thể tìm được ở trang Tài Liệu

Chương trình Khóa 2023-2025

Dao Luyen Muc Vu Giao Xu 2023-2025

 

Bài Thuyết Trình và Bài Tập

Năm thứ I:

  1. Mạc Khải và Đức tin (Revelation/Faith) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  2. Chúa Giêsu, Sự Mạc khải trọn vẹn (Jesus the Fullness of Revelation) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  3. Dẫn nhập Cựu ước (Introduction to the Old Testament) – Bài tập:    Việt Ngữ   English 
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  4. Dẫn nhập Tân ước (Introduction to the New Testament) – Bài tập:    Việt Ngữ   English 
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  5. Đức Chúa Thánh Thần (The Holy Spirit) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  6. Kinh Tin Kính (The Creed) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  7. Hội Thánh (The Church) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF –  Slideshow PPT
  8. Đức Maria và Các Thánh (Mary and the Saints) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  9. Phụng vụ (Liturgy) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT

Năm thứ II:

  1. Các Bí tích Khai tâm (Sacraments of Initiation) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF –  Slideshow PPT
  2. Các Bí tích Chữa lành (Sacraments of Healing) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  3. Các Bí tích Phục vụ cho sự Hiệp thông (Sacraments at the Service of Communion) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  4. Cầu nguyện trong đời sống Kitô hữu (Prayer in the Christian Life) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  5. Những Nguyên tắc Luân lý – Sống đời sống Luân lý (Moral Principles – Living a Moral Life)
   Bài tập:    Việt Ngữ   English
  6. Giáo Huấn Xã hội của Giáo Hội Công giáo (Catholic Social Teachings) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
   Bài Thuyết Trình: PDF  –  Slideshow PPT
  7. Mục vụ và Văn hóa (Ministry and Culture) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  8. Sứ vụ Tông đồ (Discipleship) – Bài tập:    Việt Ngữ   English
  9. Ơn gọi Giáo dân trong Sứ mệnh và Phục vụ (Call of Laity in Mission and Service) – Bài tập:    Việt Ngữ   English

 

B. Chứng Chỉ:

Người Phụ trách chương trình Giáo lý của mỗi Giáo xứ sẽ duyệt xét các bài tập của các Tham dự viên thuộc Giáo xứ mình. Trường Institute for Leadership in Ministry – Địa phận San Jose sẽ cấp “Chứng chỉ Mục vụ Giáo Xứ(Pastoral Ministry Certification) cho những Tham dự viên đã hoàn tất tất cả đề tài và tất cả các bài tập của mỗi đề tài.

C. Ghi danh:

Xin liên lạc với Ban Giáo lý Việt ngữ thuộc Giáo xứ của mình để ghi danh. Lệ phí ghi danh là $30/năm.

D. Các Khóa Trước:

Chương trình Khóa 2021-2023