Các Khóa Đào Luyện Đức Tin

 

Các khóa Đào luyện Đức tin tại Địa phận San Jose bằng Việt ngữ bao gồm:

A. Dẫn Nhập Mục Vụ Giáo Lý:

Dẫn Nhập Mục Vụ Giáo Lý là chương trình huấn luyện này với 6 đề tài bao gồm Bản Chất và Mục đích của việc dạy Giáo lý và Phương pháp luận dành cho các Giảng viên Giáo lý hoặc những người muốn tham gia mục vụ Giáo lý.
Sau khi hoàn tất, tham dự viên sẽ nhận được “Chứng chỉ Hoàn Tất” (Certificate of Completion) do Trường Institute for Leadership in Ministry – Địa phận San Jose cấp. Đây cũng là một trong những yêu cầu để được cấp Chứng Chỉ Giảng viên Giáo lý (Catechist Certification)
Xin bấm vào đây để biết thêm chi tiết về khóa Dẫn Nhập Mục Vụ Giáo Lý

Chứng Chỉ Giảng viên Giáo lý (Catechist Certification)

Để bảo đảm rằng các Giảng viên Giáo lý có khả năng hướng dẫn cho người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên hướng đến mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Kitô, Giảng viên Giáo lý phải được chứng nhận hoặc đang trong quá trình chứng nhận.
Xin bấm vào đây để biết thêm chi tiết về Chứng Chỉ Giảng viên Giáo lý

B. Nền Tảng Mục vụ Giáo Xứ:

là khóa đào tạo với 18 đề tài về nền tảng thần học dành cho các thừa tác viên Giáo dân để tham gia các mục vụ trong Giáo xứ. Khóa đào tạo này sẽ kéo dài trong vòng hai năm.
Chương trình này thay thế cho chương trình “Faith Beyond 2000 Part I and II”.
Sau khi hoàn tất, các Thừa tác viên (kể cả Giảng viên Giáo lý) nhận được “Chứng chỉ Mục vụ Giáo Xứ” (Certificate of Completion) do Institute for Leadership in Ministry cấp.
Xin bấm vào đây để biết thêm chi tiết khóa Nền Tảng Mục vụ Giáo Xứ