Giảng Viên Giáo Lý

 

A. (205) Huấn luyện và Đào tạo Giảng viên Giáo lý

Những Phụ trách/Điều hợp viên chương trình Giáo lý tại các Giáo xứ chịu trách nhiệm huấn luyện và đào tạo các Giảng viên Giáo lý, bao gồm cả việc giúp họ trưởng thành trong đời sống tâm linh của mình. Một số khóa huấn luyện sẽ cần được tổ chức tại Giáo xứ. Chương trình đào tạo sẽ do Địa phận tổ chức, như được đề cập đến trong các phần tiếp theo sau.

 

C, (206) Chứng chỉ Giảng viên Giáo lý

Để bảo đảm rằng các Giảng viên Giáo lý có khả năng hướng dẫn cho người lớn, trẻ em và thanh thiếu niên hướng đến mối quan hệ sâu sắc hơn với Đức Kitô, Giảng viên Giáo lý phải được chứng nhận hoặc đang trong quá trình chứng nhận.

Các yêu cầu để được chứng nhận Giảng viên Giáo lý phải tuân theo các hướng dẫn đã được Hội đồng Giám mục Công giáo California (California Catholic Conference of Bishops) chấp thuận.

Tại Địa phận San Jose, Chứng chỉ Giảng viên Giáo lý là một nỗ lực cộng tác của các Giảng viên Giáo lý, người Phụ trách/ Điều hợp viên chương trình Giáo lý tại các giáo xứ, và Địa phận. Dưới đây là các yêu cầu:

 

Để được chứng nhận, Giảng viên Giáo lý phải:

 1. Hoàn thành khóa huấn luyện Dẫn nhập Mục vụ Giáo lý
 2. Hoàn thành khóa huấn luyện Nền Tảng Mục vụ Giáo Xứ
 3. Phải được quan sát cách thức hướng dẫn lớp Giáo lý, ít nhất một lần, bởi một Master Cathechist hoặc người Phụ trách chương trình Giáo lý tại Giáo xứ
 4. Có ít nhất một năm kinh nghiệm làm Giảng viên Giáo lý.

 

C. Yêu cầu về quan sát, kinh nghiệm và Hành vi sai trái tình dục:

 1. Phải được quan sát cách thức hướng dẫn lớp Giáo lý, ít nhất một lần, bởi một Master Cathechist hoặc người Phụ trách/Điều hợp viên chương trình Giáo lý có kinh nghiệm tại Giáo xứ, với một đánh giá bằng văn bản về việc thực hiện thực hiện giảng dạy Giáo lý.
 2. Hoàn thành tốt một năm làm giáo lý viên.
 3. Được xác nhận việc đã hoàn tất các yêu cầu về Môi trường An toàn của Giáo phận (the Diocesan Safe Environment requirements).

 

D. Yêu cầu cấp chứng chỉ

Khi một Giảng viên Giáo lý đã đáp ứng tất cả các yêu cầu để được cấp chứng chỉ, người Phụ trách/Điều hợp viên chương trình Giáo lý tại Giáo xứ  nộp những điều sau đây cho văn phòng Giáo phận:

 1. Yêu cầu cấp chứng chỉ
 2. Tài liệu hỗ trợ

 

E. Đáo hạn và Gia hạn

 1. Chứng chỉ Giảng viên Giáo lý hết hạn sau bốn năm kể từ ngày được cấp.
 2. Giảng viên Giáo lý phải hoàn thành ít nhất mười giờ mỗi năm trong các lĩnh vực nội dung nêu trên để gia hạn chứng chỉ này.
 3. Khi một Giảng viên Giáo lý được chứng nhận đã đáp ứng các yêu cầu này, người Phụ trách/Điều hợp viên chương trình Giáo lý nộp mẫu đơn “Yêu cầu tái chứng nhận” cho văn phòng Địa phận.