Tài Liệu

 

* Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo (Catechism of The Catholic Church)

* General Directory for Catechesis

* Tông Huấn Dạy Giáo Lý Trong Thời Đại Chúng ta (Catechesi Tradendae)

* Hiến Chế Tín Lý Về Giáo Hội (Lumen Gentium)

* Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium)

* Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Rôma (General Instruction of the Roman Missal)

* Huấn Thị Bí Tích Cứu Độ (Redemptionis Sacramentum)

* Tự Sắc Antiquum Ministerium (The Ministry of Catechist)