Dẫn Nhập Mục Vụ Giáo Lý

 

A. Dẫn Nhập Mục vụ Giáo lý

Đây là một chương trình huấn luyện với 6 đề tài bao gồm Bản Chất và Mục đích của việc dạy Giáo lý và Phương pháp luận.  Khóa đào tạo này có thể được thực hiện ở cấp Giáo xứ hoặc trong các cụm Giáo lý (cluster) và được hướng dẫn bởi những người Phụ trách/Điều hợp viên chương trình Giáo lý tại các Giáo xứ có Chứng chỉ Master Cathechist hoặc văn bằng tương đương.

Chương trình huấn luyện này dành cho những người đang tham gia hoặc dự định tham gia giảng dạy Giáo lý tại các Giáo xứ, bao gồm chương trình Giáo lý Khai tâm.

Các đề tài bao gồm

 1. Bản chất và Mục đích của Việc dạy Giáo lý (Nature and Purpose of the Catechesis)
 2. Vai trò và Con Người của Giảng viên Giáo lý (Roles and Person of the Catechist)
 3. Tiến trình Giáo lý và Lập kế hoạch Giảng dậy (Catechetical Process and Lesson Planning)
 4. Đức Tin và Sự Phát Triển Nhân bản (Faith and Human Development)
 5. Phong cách học tập, Phong cách giảng dạy (Learning Styles, Teaching Styles)
 6. Công nghệ và Dậy Giáo lý (Technology and Catechesis)

 

B. Chứng Chỉ

Institute for Leadership in Ministry – Địa phận San Jose sẽ cấp Giấy chứng nhận Hoàn tất cho những người hoàn tất 6 đề tài của chương trình huấn luyện này. Đây là một trong những điều kiện để được cấp Chứng Chỉ Giảng Viên Giáo Lý

 

C. Khóa 2022 (Chúa nhật 14 và 21 tháng 8 năm 2022)

 1. Bản chất và Mục đích của Việc dạy Giáo lý
  (Nature and Purpose of the Catechesis)
  Diễn giả: Sr Theresa Đỗ Ngọc Lan – Gx Đức Bà Chốn Tựa Nương
  Bài Thuyết Trình: PDF Slideshow PPT
 2. Phong cách học tập, Phong cách giảng dạy
  (Learning Styles, Teaching Styles)
  Diễn giả: Thầy Đinh Trúc Hà – Gx St Martin
 3. Công nghệ và Dậy Giáo lý
  (Technology and Catechesis)
  Bài Thuyết Trình: PDFSlideshow PPT
  Diễn giả: Thầy Đinh Trúc Hà – Gx St Martin
 4. Vai trò và Con người của Giảng viên Giáo lý
  (Roles and Person of the Catechist)
  Bài Thuyết Trình: PDFSlideshow PPT
  Diễn giả: Frère Fortunat Trần Trọng An Phong – Dòng La Salle
 5. Tiến trình Giáo lý và Lập kế hoạch Giảng dậy
  (Catechetical Process and Lesson Planning)
  Bài Thuyết Trình: PDFSlideshow PPT
  Diễn giả: Frère Fortunat Trần Trọng An Phong – Dòng La Salle
 6. Đức Tin và Sự Phát Triển Nhân bản
  (Faith and Human Development)
  Bài Thuyết Trình: PDFSlideshow PPT
  Diễn giả: Frère Fortunat Trần Trọng An Phong – Dòng La Salle
 7. Khóa Huấn Luyện Trợ Giáo
  (Teaching Assistant Training)
  Bài Thuyết Trình: PDFSlideshow PPT
  Diễn giả: Frère Fortunat Trần Trọng An Phong – Dòng La Salle